ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ASzF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXONERAL INGATLAN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Facélia utca 19. B. ép., cégjegyzékszám: 13-09-126532, adószáma: 14652291-2-13, bankszámlaszáma: 10300002-10668893-49020015; elérhetőségek: info.hasznaltuzletberendezes@gmail.com, +36 30 1600 888 a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.huzbe.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (hirdetésre jelentkezés és ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatások a továbbiakban: Alapszolgáltatás; hirdetés feladás, hirdetés kiemelési szolgáltatás a továbbiakban: Többletszolgáltatás; Szolgáltató által együttesen nyújtott szolgáltatások a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató Szolgáltatásainak használatára vonatkozik. Ön a a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át!

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A Szolgáltatás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató Szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató Szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (például mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal), amelyeken keresztül a Szolgáltató hirdetési rendszere elérhető.

1.3. Alapszolgáltatásként a Szolgáltató ingyenes lehetőséget biztosít az oldalon meghirdetett Árukra történő jelentkezésre, megvásárlásra, illetve ezekhez kapcsolódó egyéb elektronikus szolgáltatásokra. Szolgáltató közvetítő szolgáltatói tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók (Hirdetők) hirdetéseit fogadja, feldolgozza és közzéteszi, valamint a Felhasználók (Vásárlók) vásárlási igényét fogadja, feldolgozza és továbbítja a hirdetőkhöz. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználókkal, mivel az Árut minden esetben valamelyik Felhasználó (Hirdető) szolgáltatja és szállítja. Az Áru, Áruk vételárát minden esetben a Vásárló közvetlenül a Hirdetőnek fizeti meg.

1.4. A Többletszolgáltatás fizetési kötelezettséget von maga után, azaz, a (Felhasználók) Eladók hirdetés feladása és az opcionálisan igénybe vehető egyéb Többletszolgáltatás ( pl. hirdetés kiemelés) térítés köteles szolgáltatás. A Többletszolgáltatás igénybevétele jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére a Felhasználó Szabályzatban és jelen ASZF-ben részletezettek szerint, térítés ellenében lehetséges. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldal Vásárlók részére ingyenes használatát, az eladói hirdetői díjakat, illetve a kiemelési díjak mértékét egyoldalúan módosítsa. A változtatás nem terjedhet ki a már megkezdett vagy folyamatban lévő ügyletekre.

1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel a hirdetői információk, árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől – a hirdető Eladóktól, mint Felhasználóktól – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

1.6. Weboldal minden Felhasználója (Eladó) az oldal használatának megkezdésekor elfogadja, hogy felelősséggel tartozik minden általa megjeleníttetett információért. Egyaránt felel a hirdetéseiben és egyéb megnyilvánulásaiban szereplő információk valódiságáért és jogszerűségéért.

1.7. Szolgáltató és Felhasználók közötti a szerződés a Felhasználó által igénybe venni kívánt Szolgáltatástól függően valamely Alapszolgáltatásra vagy Többletszolgáltatásra vonatkozóan jön létre. Az Áruk adásvételére, kiszállítására vonatkozó konkrét megállapodás az egyes Felhasználók (mint vevő, és mint eladó) között jön létre, Szolgáltató részvétele nélkül.

1.8. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az Eladó elektronikus levélben megadott adataival és az adott Szolgáltatás igénybe vétele során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen utólag ellenőrizze, az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.10. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldal kizárólag 18. életévüket betöltött természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok hirdetési megbízásait fogadja és dolgozza fel.

2. Weboldal használata, vásárlás

2.1. A Weboldal böngészéséhez nincs szükség regisztrációra. Vásárlás a kiválasztott termék kosárba helyezésével indítható. Vásárlás megkezdéséhez regisztráció szükséges. Regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

· Kapcsolattartó neve

· Kapcsolattartó telefonszáma

  • Cégnév:
  • Adószám:

· Számlázási cím

2.2. Szolgáltató közvetítő tevékenységet folytat, a Vásárló által kiválasztott, megvásárolni kívánt Árut, vagy Árukat hirdető Felhasználó részére továbbítja, a 2.1. pontban rögzített vevői adatokkal együtt. A Hirdető kapcsolatba lép a Vevővel és egyeztetik a fizetés, átadás-átvétel helyét és időpontját. Vételár minden esetben közvetlenül a Hirdetőnek kerül megfizetésre.

2.3. Meghirdetett Árukkal kapcsolatos kérdésekre telefonon, vagy a weblap üzenetküldő felületén válaszol a Szolgáltató.

2.4. Hirdetői ajánlat kérése kizárólag az oldal adminisztrátorának az info.hasznaltuzletberendezes@gmail.com címre küldött elektronikus levélben megadott felhasználói adatokkal lehetséges.

Hirdetői ajánlat kérésben megadandó hirdetői adatszolgáltatás minimális tartalma a következő:

· Magánszemély, vagy jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok teljes neve, adószáma*;

  • e-mail címe*;

· kapcsolattartó telefonszáma*;

· hirdetendő Áruk mennyisége, darabszáma

2.5. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Hirdető felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Hirdetői megbízást elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

3. Weboldal használata, értékesítés

3.1. Hirdetési díj összegéről a Szolgáltató egyedi árajánlatot küld a 2. pont szerint. Hirdetési díj minden esetben a Többletszolgáltatás megkezdése előtt egy összegben fizetendő a Szolgáltató részére. (EXONERAL Ingatlan Kft. Székhelye: H-2030 Érd Facélia utca 19/B; Pénzforgalmi jelzőszáma: -MKB Bank Zrt. -10300002-10668893-49020015)

3.2. A hirdetés feltöltést a Szolgáltató adminisztrátora végez, a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött megállapodást követően. Megállapodásról a Szolgáltató megrendelést és proforma számlát küld a Hirdetőnek. Hirdető a megállapodást cégszerűen aláírva visszaküldi a Szolgáltatónak elektronikus és postai úton. 200.000Ft összegű szolgáltatói megrendelés felett a Szolgáltató szerződést is mellékel a megrendeléshez. A hirdetés Weboldalon történő megjelenésének feltétele a megállapodás – szükség szerint- szerződés aláírásán túl a szolgáltatói díj, azaz, a hirdetési díj Szolgáltató bankszámlájára történő lekönyvelése. Szolgáltatót az Hirdető által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A hirdetést feladó és az arra jelentkező vásárló közötti adásvétellel kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.4. Hirdető és Vásárló a Szolgáltatások igénybe vételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Hirdetések megjelenése

4.1. A Többletszolgáltatás természetes és jogi személyeknek térítés ellenében vehető igénybe. A szolgáltatások megrendelése és értékének kiegyenlítése, jelen ASzF 3. pontjában ismertetettek szerint lehetséges.

4.2. A Hirdető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a hirdetéselhelyezés fizetős szolgáltatásként működik. A megfizetett szolgáltatói díj maximum 90 napra biztosítja a Weblapon történő megjelenést.

5. Elállás

5.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik az Alapszolgáltatások vonatkozásában.

5.2. A szolgáltatások és többletszolgáltatások nyújtására meghatározott megkezdésére vonatkozó határidőket Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a szolgáltatások és többletszolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás és többletszolgáltatás kifizetését megelőzően a Felhasználó kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a törvényben foglalt elállási idő (14 nap) leteltét megelőzően megkezdje. A szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően ezzel Felhasználó lemond elállási jogáról, és őt a szolgáltatás teljesítésének befejeztéig felmondási jog illeti meg. A szolgáltatás és többletszolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

5.3. A Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Szolgáltató jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, illetve az 5.2 pont szerinti esetben a szerződés fennállása alatt elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

5.4. Felhasználó 5.2 bekezdés szerinti jogának gyakorlása esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

5.5. A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni Szolgáltató ésszerű költségeit, ha Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

6. Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybe vétele során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF 9. pontjában megadott szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes. Szolgáltató minden panaszt kivizsgál, és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Felhasználót.

a) Szóbeli panasz

A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Felhasználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

b) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. A vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

c) Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (+36-1) 269-0703

Fax száma: (+36-1) 784-3076

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

7. Felelősség

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató közvetítő szolgáltatói tevékenységet végez, nem tartozik felelősséggel tehát a Weboldalon a Hirdetők, illetve harmadik személyek által megjelentetett ajánlatokért, kijelentésekért, felhívásokért, ezek tartalmáért, valamint az ilyen tartalmak alapján, a Felhasználók között létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

A Szolgáltatás igénybevételével és a Weboldal használatával Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa, a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért – ideértve az e tartalom által, harmadik személyek részére okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt – kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely, a Szolgáltatás igénybevétele vagy a Weboldal használata során elérhető tartalom jogszabályba, jelen ÁSZF-be vagy a Felhasználói Szabályzatba ütközik, haladéktalanul intézkedik a Weboldalra feltöltött tartalom elérhetetlenné tételéről, törléséről és szükség esetén további intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a további jogsértést megakadályozza. Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően együttműködik a jogsértés kivizsgálása és a felelősség megállapítása céljából eljáró hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató részére minden olyan kárt, költséget, vagyoni és nem vagyoni hátrányt, amely olyan – harmadik személy által támasztott igény érvényesítése érdekében vagy hatóság, illetve bíróság által indított – eljárás során keletkezett, amely a Felhasználó által a Weboldalon feltöltött vagy elérhetővé tett tartalommal függ össze. Köteles továbbá eleget tenni minden olyan felszólításnak és megtenni minden olyan intézkedést, amelyet Szolgáltató fogalmazott meg az ilyen károk csökkentése, elkerülés, valamint a Szolgáltató jóhírnevének megőrzése érdekében tett.

8. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

9. Kapcsolat

Email: info.hasznaltuzletberendezes@gmail.com

Postai cím: 2030 Érd, Facélia utca 19/B címre várjuk.

Munkaidőben hívható telefonszám: 06 30 1600 800

10. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja a szolgáltatás, vagy többletszolgáltatás nyújtását, vagy meglévő hirdetést távolítson el a weblapról.

11. Záró rendelkezések

11.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent

11.2. kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.3. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.4. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

11.5. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

11.6. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

11.7. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Erről rövid felhívás formájában a nyitóoldalon és/vagy hírlevélben tájékoztatja a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja a ÁSZF módosítását is.

11.8. A Weboldalon, a Szolgáltató által elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása, nyilvánossághoz közvetítése a Szolgáltató előzetes és kifejezetten hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. A Weboldal, illetve a Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári illetve a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat vonhatja maga után.

Budapest, 2016. augusztus

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

Keresés


"S" Akciós felújított kocsik itt:


"L" Akciós felújított kocsik itt:


"XL" Akciós felújított" kocsik it

Menu